Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Építőipari regisztráció

Tájékoztató az építőipari kivitelező vállalkozások építőipari regisztrációjáról

 

Minden kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó társas vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK -hoz bejelenteni.

A kivitelezői tevékenységüket megkezdő vállalkozások a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek a névjegyzékbe történő felvételüket az MKIK-nál kezdeményezni.

 

REGISZTRÁCIÓ / ADATMÓDOSÍTÁS

 

Online Építőipari Kivitelezői Nyilvántartó Rendszer

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői névjegyzékről:

 • 39.§ (3) Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.
 • (6) Aki vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult, kormányrendeletben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenységet csak az ott meghatározott feltételekkel, saját vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó céljára végezhet.
 • (7) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.
 • 39/A. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység - a (2) bekezdés kivételével - csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik.
 • (2) Kormányrendeletben meghatározott építési tevékenységet az ott előírt feltételek megléte esetén a tevékenység jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet. E tevékenység végzése során felel a 40. § (2) bekezdés b)-e) pontjában foglaltak betartásáért.

 

A bejelentés módja:

 • A regisztráció a kamara online felületén történik.
 • Az online regisztrációhoz ügyfélkapu/cégkapu szükséges.
 • A bejelentést követően, az esetleges változás bejelentési kérelmek ugyanezen a módon végezhetők el.
 • A regisztráció két részből – kötelezően kitöltendő és önkéntesen megadható adatokból – áll. A nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.
 • A regisztráció során a közhiteles nyilvántartásban szereplő általános adatok és bejegyezett építőipari tevékenységek automatikusan betöltődnek.
 • A "ténylegesen végzett tevékenységi körök" részben csak 6 jegyű kódok közül választhat a gazdálkodó. (függetlenül attól, hogy társas vállalkozásként négyjegyű TEÁOR-kódjai vannak).
 • Valamennyi tevékenységi kör regisztrációköteles, amelynek TEÁOR/ÖVTJ-kódjának első két jegye 41, 42 vagy 43.
 • A számítógéppel nem rendelkező ügyfelek a területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatain kérhetnek segítséget.

 

Regisztráció díja:

 • A benyújtott regisztrációs kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj – az MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók el.
 • Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat – díjmentesen – a Barion rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gránit Banknál vezetett 12100011-10639690 számú számlájára, a vállalkozás adószámának feltüntetésével tehetik meg.
 • A regisztráció díja igazgatási szolgáltatási díjnak minősül, amelyhez számla nem kerül kiállításra.

 

Nyilvántartási szám:

 • A nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.
  A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, az az MKIK weboldalán elérhető.

 

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza:

 • a bejelentő által közölt adatokon túl
 • a bejelentő nyilvántartási számát,
 • a nyilvántartási szám hatályának kezdetét,
 • a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult,
 • az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
 • az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel,
 • a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével,
 • az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is.
 • A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

 

Nyilvános építőipari kivitelezői adatbázis
 

Banki hitelfelvételhez igényelhető igazolás:

Banki hivelfelvétel esetén előfordulhat, hogy a bank az igénylő vállalkozástól igazolást kér a kivitelezői névjegyzékből (építőipari regisztrációról).

Ez esetben a kivitelező vállalkozásnak lehetősége van kivonatot igényelni, amely tartalmazza a bejegyzett tevékenységi köreit.

Igénylés folyamata:
A dokumentum elektronikus ügyintézés keretében igényelhető ide kattintva.
A megnyíló oldalon az építőipari kivitelezői regisztráció választandó, majd a dokumentum igénylés.
A dokumentumok díja az igénylést követően fizethető– díjmentesen – a Barion rendszerén keresztül bankkártyával, vagy átutalással az MKIK Gránit Banknál vezetett 12100011-10639690 számlájára. Az utalás közleményébe beírandó a vállalkozói adószám.

Az igényelt dokumentumot – elektronikus aláírással hitelesítve – ügyfélkapujára/cégkapujára kapja meg az igénylő vállalkozás az MKIK-tól.
A dokumentumok díjáról kiállított eredeti számlát postai úton küldi az MKIK a vállalkozás székhelyére.

 

Üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend:

Tervezett üzemszünet bejelentése:

„A/az …….(szakrendszer) tervezett karbantartása miatt … év …. hónap …. napján … és …. óra …. és ….. perc között az interneten történő ……….. szolgáltatás, ….. típusú korlátozás/akadály miatt átmenetileg nem elérhető.

Tájékoztatom, hogy nem számít bele a határidőbe az a nap – a 451/2016 (XII.19.) számú Kormányrendelet alapján – amelyen legalább négy órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést.”

Üzemzavar:

Előre nem tervezett üzemszünet, vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén az MKIK informatikai feladatokért felelős vezetője gondoskodik

 • annak haladéktalan elhárításáról,
 • az együttműködő szervekkel az üzemszünet ideje alatt más úton történő együttműködés lehetőségének biztosításáról azok egyidejű tájékoztatása mellett.

A tájékoztatásban fel kell tüntetni:

 • az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat;
 • az üzemzavar elhárításának várható időtartamát;
 • ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét.

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, egy munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén mind a természetes személy, mind a jogi képviselő/gazdálkodó szervezet Ügyfél vagy az MKIK-nál, vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető, nyomdai úton előállított nyomtatvány kitöltése és cégszerű aláírása után, postai úton nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda – 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címre, vagy személyesen is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.

 

További információ: 

kivreg@mkik.hu

 


E-mail: kamreg@veszpremikamara.hu
Tel.: +36-88-814-100

 
AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ ELŐZETES IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!


Ügyfélfogadás